Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Projekt ochrony przeciwpożarowej:

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Projekt ten jest realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

W ramach realizacji projektu Nadleśnictwo Radom zakupi sprzęt do lokalizacji pożarów oraz samochód patrolowo-gaśniczego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Radom uczestniczyło w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"  realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 W ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

W ramach w/w projektu Nadleśnictwo Radom zrealizowało modernizację dwóch zbiorników wodnych położonych w:

leśnictwie Jedlnia  oddz. 151g; h o projektowanej powierzchni 8,56 ha

leśnictwie Łaziska oddz. 146 b; c; f  o projektowanej powierzchni 6,42 ha