Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Radom,  ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom.

Wejście główne (frontowe) do budynku Nadleśnictwa Radom znajduje się od strony
ul. Janiszewskiej 48 z podjazdu należącego do nadleśnictwa, przylegającego do ulicy. Drugi wejście boczne użytkowe (do kancelarii Leśnictwa Janiszew)  jest  dostępne od strony dziedzińca dla pracowników i klientów Leśnictwa Janiszew.
Wjazd na dziedziniec wewnętrzny jest dostępny dla osób zainteresowanych w godzinach 7.00 - 15.00.

Pojazdy można zaparkować na parkingu ogólnodostępnym od strony frontu budynku (ul. Janiszewska) oraz na parkingu wyznaczonym w obrębie dziedzińca. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd osób niepełnosprawnych bezpośrednio pod wejście główne możliwy jest od strony frontu budynku.

Dostęp do budynku od strony wejścia głównego wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Winda nie dociera do pierwszego piętra. Wejście główne prowadzi do holu oraz portierni. Petenci dochodzą do miejsca spotkania lub spotykają się z pracownikami w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi do budynku posiadają szerokość min. 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia posiadają progi.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 48 345 13 69 lub drogą e-mail na adres radom@radom.lasy.gov.pl.