Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. W zakres prac hodowlanych wchodzą: zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcja sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnacja i ochrona upraw leśnych oraz drzewostanów.

Pielęgnowanie lasu obejmuje: pielęgnowanie drzewostanu polegające na prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i pielęgnowaniu drzew oraz pielęgnowanie siedliska obejmujące prace związane z pielęgnowaniem gleby, wprowadzaniem podszytów i dolnego pietra.

W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach leśnych. Zabiegi pielęgnacyjne i ochronne przeprowadzane w uprawach mają na celu  stworzenie  optymalnych warunków wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Cięcia pielęgnacyjne w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Przeczytaj więcej na stronie www.lasy.gov.pl

Rozmiar prac z zakresu hodowli lasu w Nadleśnictwie Radom na lata 2016-2025

Planowany rodzaj czynności gospodarczej

Powierzchnia (ha)

Odnowienia i zalesienia otwarte

264,19

w tym:

- halizny, płazowiny, zręby

22,67

- zręby projektowane

241,52

- grunty nieleśne

-

Odnowienia pod osłoną

782,90

w tym:

- przy rębniach złożonych

767,14

- podsadzenia produkcyjne

13,80

- dolesienia

1,96

Poprawki i uzupełnienia

6,73

w tym:

- w uprawach i młodnikach istniejących

6,73

- na powierzchni nowoprojektowanych upraw

0,00

Wprowadzanie podszytów

0,00

Pielęgnowanie razem

1758,45

w tym:

- pielęgnowanie gleby

346,78

- pielęgnowanie upraw (CW)

612,03

- pielęgnowanie młodników (CP)

799,64

Melioracje agrotechniczne (porządkowanie powierzchni pod odnowienia)

1000,78

 

Na terenie Nadleśnictwa Radom funkcjonuje Szkółka Leśna w Orońsku. Łączna powierzchnia szkółki wynosi 17,04 ha, z czego w produkcji materiału sadzeniowego znajduje się 8,16 ha. Nadleśnictwo produkuje na własne potrzeby główne gatunki lasotwórcze tj.: So, Jd, Db, Ol, Bk, Św, Md, Brz, Jrz, Lp, Kl, Wz i inne. Nasiona sosny, jodły, olszy, brzozy
i dębów oraz gatunków biocenotycznych pozyskiwane są na własnym terenie w nasiennych drzewostanach gospodarczych. Szkółka zaopatrzona jest w deszczownię. Sadzonki hoduje się też w tunelach foliowych na powierzchni 6 arów. Produkcja sadzonek jodły i buka odbywa się również na terenie szkółki podokapowej.