Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna prowadzona przez Lasy Państwowe jest jednym z zadań stawianych do realizacji pracownikom Lasów Państwowych.

Wynika to z przyjętych w 1997 roku założeń „Polityki Leśnej Państwa" oraz „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych", które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 roku.
Celem działalności edukacyjnej jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów poprzez działania edukacyjne: kształtujące prawidłowe postawy wobec przyrody, ograniczające negatywne zachowania wobec środowska (zaśmiecanie lasu, wypalanie traw i rozpalanie ognisk w lesie, niszczenie flory i fauny itp.), uwrażliwiające na walory przyrodnicze oraz promujące bioróżnorodność przyrodniczą i trwałość lasów.
Większość osób korzystających z zajęć edukacyjnych to dzieci i młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
Nadleśnictwo Radom cyklicznie uczestniczy w imprezie edukacyjnej, odbywającej się w maju pn. ,,Święto Polskiej Niezapominajki".
Zajęcia edukacyjne na ścieżkach są jedną z form edukacji leśnej realizowanej przez Nadleśnictwo Radom.


Karta zgłoszenia na zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych znajduje się poniżej