Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to tereny objęte ochroną prawną w celu zachowania pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla różnorodności biologicznej. Użytkami ekologicznymi mogą być m.in.: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Na terenie Nadleśnictwa Radom znajduje się 48 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 88,3 ha