Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Radom znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

Rezerwat ,,Jedlnia"
Rok utworzenia: 1982
Powierzchnia: 86,42 ha
Leśnictwo: Jedlnia


Położony jest po obu stronach szosy Radom-Kozienice. Został utworzony dla zachowania 100-200 letnich drzewostanów pochodzenia naturalnego z dominującą sosną zwyczajną, dębem szypułkowym i bezszypułkowym z domieszką brzozy, osiki i grabu. Drzewostany te z sosnami o grubości do 100 cm i wysokości 30 m są uważane za jedne z najcenniejszych w Puszczy Kozienickiej. Panującymi zespołami  roślinnymi są bory mieszane sosnowo-dębowe i grądy z fragmentem świetlistej dąbrowy. Pod osłoną starodrzewu występują wartościowe naturalne odnowienia dębu, sosny i jodły oraz sztucznie wprowadzonego buka. W runie spotkać można rzadkie gatunki roślin chronionych, m.in.: lilia złotogłów, lędźwian czarny, żankiel zwyczajny, miodunka wąskolistna, buławnik czerwony. Rezerwat rozciąga się w zlewni rzeki Gzówki – dopływu Pacynki, przy której utworzono sztuczny zbiornik wodny „Siczki". Szczególnie cenna jest tu sosna gonna, ładnie ukształtowana, rzadko poza rezerwatem osiągająca ten wiek.


Rezerwat ,,Ciszek"
Rok utworzenia: 1982
Powierzchnia: 40,28 ha
Leśnictwo: Zadobrze


Powstał w celu ochrony naturalnego stanowiska jodły pospolitej na północnej granicy zasięgu. W rezerwacie występują: jodła, dąb, sosna, grab oraz miejscami i pojedynczo: świerk, brzoza, lipa buk, osika, modrzew, tworzące drzewostany w różnym wieku o zróżnicowanym zwarciu. Zostały one przerzedzone, między innymi w wyniku wichury w latach osiemdziesiątych.  Licznie występujące młode pokolenie (jodłowe, bukowe) jest dużej witalności i rokuje utworzenie w przyszłości d-stanów mieszanych o podobnym składzie gatunkowym. Bogata jest również warstwa runa, w której spotyka się rzadkie, chronione gatunki np. lilię złotogłów, narecznicę samczą, groszek wiosenny, przylaszczkę pospolitą, zawilca gajowego.