Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMINY

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYCH / MIEJSC ODPOCZYNKU NA TERENIE NADLEŚNICTWA RADOM

 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad regulujących całokształt spraw związanych z korzystaniem
ze ścieżek edukacyjno-dydaktycznych i miejsc odpoczynku znajdujących się na terenie nieruchomości zarządzanych przez Nadleśnictwo Radom.

 1. Każda osoba korzystająca ze ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, od chwili wejścia na taką ścieżkę,  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przest-rzegania jego postanowień.

W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu użytkownik nie ma prawa korzystać
ze ścieżek edukacyjno-dydaktycznych.  

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Nadleśnictwu Radom, jak też  osobom trzecim podczas korzystania ze ścieżek.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren obiektów - ścieżek edukacyjno-dydaktycznych - wszelkimi pojazdami mechanicznymi, zaprzęgowymi (nie dotyczy to jedynie wózków inwalidzkich, również mechanicznych).
 2. Rozpalanie ognisk może odbywać się tylko w miejscu wyłącznie do tego wyznaczonym.
 3. Należy korzystać z infrastruktury w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 4. Dzieci muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Za ich bezpieczeństwo odpowie-działalność ponoszą opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

6.   Osobom korzystającym z ścieżek edukacyjno-dydaktycznych zabrania się:

 1. zaśmiecania,
 2. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 3. niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz znaków i tablic,
 4. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
 5. puszczania psów luzem,
 6. korzystania z otwartego płomienia,
 7. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
 8. korzystania z urządzeń infrastruktury niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Wszelkie uwagi użytkowników należy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Radom:
tel. (48) 345 17 22, (48) 345 13 69, e-mil radom@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW NA TERENIE
NADLEŚNICTWA RADOM

Niniejszy regulamin dotyczy zasad regulujących całokształt spraw związanych
z korzystaniem z miejsc postojowych na parkowanie samochodów osobowych, znajdujących się na terenie nieruchomości zarządzanych przez Nadleśnictwo Radom.

 

1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów, z chwilą wjazdu na teren postoju, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

W przypadku braku akceptacji warunków niniejszego regulaminu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z miejsca postojowego lub zatoki postojowej.

Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Nadleśnictwu Radom oraz osobom trzecim powstałe podczas korzystania z parkingu. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych o ładowności do 3,5 tony, oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie miejsca postojowego.

2. Parkowanie lub postój poza wyznaczonymi miejscami jest niedozwolone.

3. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie miejsca postojowego oraz zatok postojowych, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie. Miejsce postojowe nie jest strzeżone i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z miejsca postojowego przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

4. Na terenie parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284). Maksymalna  prędkość  poruszania  się  pojazdów jest ograniczona warunkami terenowymi
i nie może być większa niż 10 km/h.

5.Kierowcy pojazdów korzystający z miejsc postojowych zobowiązani są do:

1) przestrzegania  znaków  drogowych  pionowych  i  poziomych, znajdujących się na drodze i na terenie parkingu, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straż Leśna),

2) ustawienia pojazdu w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania,

3) zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsc postojowych, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni zatok postojowych oraz parkingu na skutek wycieku płynów

z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkow-nikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niezgodnie z jego przezna-czeniem.

8. Na  miejscach postojowych  i  drogach dojazdowych  zabronione  jest  spożywanie  alkoholu  lub  środków  odurzających,  używanie otwartego ognia oraz palenie papierosów (w tym elektronicznych) i tytoniu.

9.  Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 1. Palenie ognia może odbywać się tylko w miejscu wyłącznie do tego wyznaczonym.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. (48) 345 17 22, (48) 345 13 69, e-mil radom@radom.lasy.gov.pl

 

 

Zagrożeniami, do jakich może dojść na terenach leśnych tj. w tym miejsc postoju samochodów, miejsc odpoczynku, ścieżkach, szlakach i innych miejscach na terenie Lasów Państwowych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Radom.

1. Urazy powstałe w wyniku poślizgnięcia, potknięcia bądź upadku – trudne warunki terenowe (nierówności terenu, śliskie podłoże, zagłębienia terenu, zalegające na powierzchni trenu gałęzie i inne przedmioty utrudniające poruszanie się itp.

2. Urazy spowodowane upadkiem przedmiotów z wysokości – spadające gałęzie drzew, przewracające się drzewa, oraz inne przedmioty spadające z wysokości.

3. Drobnoustroje chorobotwórcze, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów powodujących boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i wściekliznę.

4. Pogryzienia, użądlenia, zranienia lub stratowania przez zwierzynę.

5. Zatonięcia, podtopienia bądź ugrzęźnięcia – bagna, strumienie o zwiększonej pojemności wskutek spiętrzenia przez działalność człowieka lub żerowiska zwierząt, rozjeżdżone drogi i trakty o piaszczysto – gliniastym podłożu.

6. Wpadnięcia do jam, jaskiń, dołów, lejów, wykopów i wąwozów – pozostałości po wybuchach leje, doły. Pozostałości po działalności człowieka – kopalnie, doły. Efekt działania erozyjnych sił przyrody – wody, zwierząt, wiatru, słońca itp.

7. Kontakt z alergenami – występujące w środowisku organizmy i substancje wywołujące reakcje alergiczne.

8. Poparzenia i zatrucia roślinami bądź grzybami i ich częściami.

9. Pozostałe zagrożenia trudne do zidentyfikowania – inne, nie wymienione powyżej źródła zagrożenia.