Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem utworzenia sieci obszarów Natura 2000 jest zachowanie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk wybranych gatunków zwierząt i roślin, które uważa się za cenne i zagrożone na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Program Natura 2000 opiera się na dwóch formach ochrony tzn.:

• Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - wyznaczanych w celu ochrony lęgowej ptaków (na mocy unijnej dyrektywy w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. Dyrektywy Ptasiej),

• Specjalnych Obszarach Ochrony Siedlisk (SOO) - wyznaczonych w celu ochrony siedlisk (na mocy dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny, tzw. Dyrektywy Habitatowej).

Obszary potencjalnych obszarów ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 zatwierdzone przez Komisję Europejską, do czasu wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw ochrony środowiska (w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru przez Komisję Europejską), noszą nazwę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Na terenie Nadleśnictwa Radom  wyznaczono dwa obszary w ramach sieci Natura 2000:

OSO Ostoja Kozienicka PLB 140013 - obszar objęty ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Obejmuje powierzchnię 68 301 ha. Położony jest w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: licznymi tarasami denudacyjnymi opadającymi stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanymi licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Resztę pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska oraz połacie torfowisk wysokich i niskich. Na terenie obszaru Ostoja Kozienicka PLB 140013 stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla m.in. następujące ptaki: bączek, bocian czarny, bocian biały, kraska, bąk, lelek.

OZW Puszcza Kozienicka PLH 140035 - obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wśród siedlisk przyrodniczych wyszczególniono 7 typów zbiorowisk leśnych, które zajmują ok.16% powierzchni SOO.

Oba obszary zlokalizowane są w Kozienickim Parku Krajobrazowym oraz jego otulinie.