Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo według ustawy „Prawo łowieckie" z dn. 13.10.1995 r. jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza gospodarowanie zwierzyną zgodnie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.


Gospodarka łowiecka – to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.
Celem łowiectwa jest:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Zwierzyna gruba bytująca na terenie Nadleśnictwa Radom to: łosie, jelenie, sarny i dziki.
Na terenie Nadleśnictwa spotkać można gatunki chronione takie jak: bóbr, wydra, kruk. Zwierzynę drobną stanowią: lisy, jenoty, borsuki, zające, kuny, piżmaki, bażanty, kuropatwy i inne.